Zasady i warunki

Witamy na stronie!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny, znajdującej się na naszej stronie.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Witryny, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Spółki. "Firma", "Ja", "My", "Nasz" i "Nas" odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "Nas" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej literze i / lub on / ona lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Witryny, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Witryny.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Witryna i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Stronie. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Witryny na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

Ponowne publikowanie materiałów z Witryny

Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały ze Strony

Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z Witryny

Redystrybucja zawartości z Witryny

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Witryna nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością w witrynie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Witryny, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Witryna nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Witryna zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

Masz prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność

Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Witrynie niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, reprodukowania i edytowania dowolnych Komentarzy w dowolnej formie, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarek;

Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki prowadzą hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i

Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup fundraisingowych, które mogą nie zawierać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;

dot.com witryn społecznościowych;

stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

dystrybutorzy katalogów online;

portale internetowe;

firmy księgowe, prawnicze i doradcze; i

instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyści dla nas z widoczności hiperłącza rekompensują brak Witryny; oraz d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ustępie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz poinformować nas, wysyłając wiadomość e-mail na Stronę. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcesz linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Używając naszej nazwy firmy; lub

Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub

Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Strony internetowej, do którego prowadzi link, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.

Żadne użycie logo Witryny lub innej grafiki nie będzie dozwolone do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej Stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które rosną w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Stronie internetowej, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnych linków do naszej Witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do przestrzegania niniejszych warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do bezpośredniego odpowiadania.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie są aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej witryny. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

ograniczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

wykluczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.